Aktuelle Kurse am Samstag

9:00 Uhr Neyla, Percy, Rio, Pepper 1, Harvey, Balu Aussi, Bowie
10:15 Uhr Nash, Bahiya, Charlotte, Mucho, Sheppy, Milo 1, Ebby, Jerey lee, Jack
11:30 Uhr Sunny, Picasso, Nouri, Nono, Shila, Seppel, Eddy, Kiary, Mira, Bessy, Uschi
13:00 Uhr Balou, Ivern, Donna, Milo, Moritz, Camila, Ramos
14:15 Uhr Kalle, Charlie, Balou Labbi, Holy, Shadow, Mila, Buffy, Eyva
15:30 Uhr Riley, Pepper 2, Mieke, Oskar, Honey, Priya, Willi, Donut

Wir freuen uns auf euch.